Logo Kinder-Lippe

Kein Sonntag ohne Pickert

  • pickert_mp3.mp3

 

Druckversion

Pickertrezept 

Pickertrezept auf Platt

Wat'n aulen Lipper es, de kann sick keunen Sunndag eohne Pickert denken. Pickert hoiert teo'n Sunndage os de Kuckuck teon Freohjohrswaule un os de Brui'm teo 'er Briut. Bui us in Hörste word et Sunnobends männichmol düget late. Wui hadden 'en grauten Hiusholt un vell Minsken an'n Diske. Wui hadden Gor'n un Lännerui'e vör'n Dörpe, hadden Schwuine un Siegens in'n Stalle un et drofte nich Foierobend wer'n bet olles blitzeblank was. öbber wenn et nau seo late word, de Pickert moßte auk nau anmenget, backen un probeuert wer'n, euher kreig us keuner int Bedde.

 In'er Obendtuit gaf et daumols oll mol dat öberbliebene Middageten, öbber dat rechte Nachtmohl kam doch eurst noher, seo ümme Klocke elwe eoder twölwe, wenn de Modder ühr'n Berg Pickert fer'g hadde. jo, et was jümmer 'n richtigen Berg van 'n Stücker twölwe upeunanner, graute iutwossene Pickerts, jeuder'n Ver'l Disk graut. Doteo gaf et teo'n Upschmer'n soiten Roiwensapp iut'er Loge, eoder Schwetskensapp iut eugenen Kettel, eoder witte Bottern iut eugener Kernen, eoder Leberwost van eugener Ooßen. Un wat wui dann up den Mohltuit geot schleupen, glöwt keun Minske.

 Den ganzen Sunndag word auk keun Stücke Braut anpackt. Dat schmecke dann eunfach nich un passe nich in de Welt. Un wat de Mondagmor'n was, doför hadde de Modder auk nau'n Stücke Pickert för jeuden upheget. Dann word eunen de Anfang van'er Olldagswieken nich seo siuer.

 Seo ging dat johrin un johriut. Auk an den haugen Festdagen, an Wuihnachten, Austern und Pingsten, wenn't hiusbacken Stiuten teon Satteten gaf, word de Pickert nich vergetten un veracht't. Suine Kalör' was an den Festdagen ollerdings geller os süß, heu hadde auk mahr Luftlöcker un männichmol schwarte Korinthen os Augen.

 Eck mot söggen, de Pickert es us jümmer geot bekumen, wenn heu af un dann auk mol wirke os Rizinusölge un Rharbarberpillen. Seowat hölt frisk un risk un euner kann'er ault bui wer'n. Jo, eck lote nicks up geo'en lippsken Pickert kumen; wer den nich mag, de kennt'n nich, eoder heu weut nich, wat geot schmeckt.

 Dat Rezept es nich van'n Doktor schrieben, öbber van echten lippsken Friuens, de Diusende van Pickerts back't hä't. Un geot sind seu jümmer wesen, dat kann eck betuigen, eck meune de Friuens un de Pickerts.

 August Wiemann