Logo Kinder-Lippe

Zum Anhören

  • Hespenhaken_mp3.mp3

Pickert un Hespenhaken

Pickert un Hespenhaken van Karl Brüggemann

Os Möllers Fritze in´n euhersten Lehrjohr was, do es öhne wat passiert, dat hät´n süin ganßet Lieben eunen Denkzeddel giwen. Heu lehr Murker, dat wa süin Pappe auk wesen. Öbber de Pappe was oll lange daute, un niu moßte Fritze olles deon, wat juste seo anfell. Niu hadde heu seck vörnommen, an´n Weckenenne eunen Hespenhaken wier inteosetten. De Haken was oll lange lause, un de Mamme hadde et öhne oll faken seggt. Heu brochte seck denn an´n Sunnobendmiddag eun Pund Gips met. Met Gips ging dat jo schwänker, seovell hadde heu inner Lehre oll spissskriegen. In´n Hiuse ankommen, sette heu de Tiuten vör´t Köckenschapp.

Süine Mamme kamm juste wier van´n Inkaupen un hadde auk´n Pund Mäll metbrocht teon Pickertbacken. Auk seu sette de Tiuten vör´t Kückenschapp. Niu worte euherst mol teo Middag gätten, denn met liegen Magen kann man nich rechte arböjjen. Beude neonen auk nau seo annerthalw Stunne, un denn rohr de Mamme den Pickert an. Seu hadde olles prot lüjjen un konn auk nau seon richtigen lippsken Pickert backen. Weunig Kartuffel, vell Eujjer, Solt un Sucker, Mäll un Gest un Rosüinen, dat gaw´n Pickert, un do fröwwe seck Fritze oll up. Heu ging in´n Keller, sette Gips an, ümme den Hespenhaken inteosetten. Blaus för düttmol woll et nich klappen. De Schmerruigge worte un worte nich stüiwe. Oll tweumol was de aule haken wier harunnerfallen. Heu was an´n simmerniern un konn dat nich begriupen. Os heu niu wier Geips ansette, kamm de Mamme in´n Keller un sach ganz verklört iut. De Pickert woll garnich upgohn, was knüppelhart un ging nich mol mahr iut´er Schöddel hariut. Os de mamme öbber de Schmerruigge in´n Keller sach, ging ühr eun Lecht up. De beuden Tiuten, Gips un Mäll, wörn ganß öbereune un seo was dat den mallört.

Gips an´n Pankeoken un Mäll teon murn hät nau nemols geot gohn. Wat es teo deon? Nuijjen Gips wort halt un domet hät Fritz süinen Haken wier fastekriegen. De Mamme hät ührn Rosuinengpspankeoken met samt de Schöddel inne Finnekiuhlen brocht un süit langer, langer Tuit gaw et büi Möllers un´n Sunnobend keunen Pickert. Jo, dat was iusen Fritze niu garnich no´er Müssen.

Platt

Hochdeutsch

düttmol

diesmal

Gest

Hefe

liegen

leer

Müsse

Mütze

neonen

Mittagsruhe halten

öbereune

gleich

öhne, änne

ihm, ihn

prot

bereit

Rosüinen

Rosinen

Schapp

Schrank (n)

Schmerruigge

Schmierbrei

simmeniern

nachgrübeln

stüiwe

steif

süit

seit